Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania


Skúšky na overovanie odbornej spôsobilosti


Od januára 2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonáva proces overovania odbornej spôsobilosti. Odbornú spôsobilosť môže overovať inštitúcia, ktorej bolo vydané oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti. Po úspešnom absolvovaní skúšky získava absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii.
Osvedčenie o úplnej kvalifikácii nezvyšuje stupeň vzdelania, slúži predovšetkým ako doklad, na základe ktorého môže osoba požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia v danom odbore. Ohľadne podmienok na vykonanie skúšky sa obráťte na príslušnú inštitúciu, ktorej bolo oprávnenie vydané.