Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania


Kontakty


Konzultácie a poradenstvo k oprávnenosti predkladania vzdelávacích programov na akreditáciu, k tvorbe vzdelávacích projektov, k predkladaniu žiadostí o akreditáciu a konzultácie k podaných žiadostiam o akreditáciu, k žiadostiam o zmeny v akreditovaných vzdelávacích programoch
Bibiana Lazarová, tajomníčka Akreditačnej komisie pre ďalšie vzdelávanie
E-mail: bibiana.lazarova@minedu.sk

Konzultácie k povinnostiam vzdelávacích inštitúcií, ktorým bolo vydané potvrdenie o akreditácie, výklad k osvedčeniam o absolvovaní akreditovaných vzdelávacích programov, konzultácie ku kontrole dodržiavania podmienok akreditácie, konzultácie a poradenstvo k žiadostiam o zaradenie lektora do akreditovaného vzdelávacieho programu, výkon kontroly
Vladimír Hlinka
E-mail: vladimir.hlinka@minedu.sk

Konzultácie k priebehu skúšok na overovanie odbornej spôsobilosti pre inštitúcie, ktorým boli vydané oprávnenia na vykonávanie skúšok
Ildikó Pathóová
E-mail: ildiko.pathoova@minedu.sk

Adresa pracoviska:
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania
Odbor vzdelávania dospelých
Stromová 1
813 30 Bratislava 1