Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Osvedčenie O ABSOLVOVANÍ AKREDITOVANÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU


Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu sa vydáva po absolvovaní vzdelávacích programov, ktoré boli akreditované podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní – od septembra 2010. Vzor osvedčenia tvorí prílohu vyhlášky č. 97/2010 Z. z. a je záväzný.

Vzdelávacia inštitúcia je povinná viesť register účastníkov ďalšieho vzdelávania, v ktorom sú vedené tieto informácie - evidenčné číslo osvedčenia, dátum vydania osvedčenia, meno a priezvisko držiteľa osvedčenia, dátum a miesto narodenia držiteľa osvedčenia, názov a číslo akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorého sa účastník ďalšieho vzdelávania zúčastnil, obdobie, v ktorom sa zúčastnil akreditovaného vzdelávacieho programu a dátum vykonania záverečnej skúšky. Tieto informácie je vzdelávacia inštitúcia povinná vkladať v požadovanej štruktúre štvrťročne do informačného systému ďalšieho vzdelávania.

Náležitosti osvedčenia
Vzor osvedčenia - príloha k vyhláške č. 97/2010 Z.z.
Vzor osvedčenia na stiahnutie