Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieGtoG, s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieVavilovova 5, 85101 Bratislava
Názov vzdelávacieho programuLektor
Názov moduluLektor
Celkový rozsah128,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3871/2024/13/1
Dátum vydania potvrdenia22. 2. 2024
Cieľová skupinaOsoby pôsobiace alebo so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu rešpektuje a ovláda etický kódex lektora, ako aj teoretické východiská vzdelávania dospelých, pozná osobnostné a profesijné kompetencie lektora. Pozná špecifiká učenia sa dospelých, ako aj bariéry vo vzdelávaní dospelých. Dokáže zostaviť analýzu vzdelávacích potrieb a stanoviť ciele. Dokáže vytvoriť projekt vzdelávacej aktivity a pozná využívanie rôznych metód vzdelávania dospelých. Vie využívať moderné technológie vo vzdelávaní dospelých. Vie aplikovať rôzne metódy diagnostikovania a vyhodnocovania vzdelávacej akcie vzhľadom na ciele vzdelávania. Pozná pravidlá komunikácie vo vzdelávaní dospelých. Má osvojené prezentačné zručnosti a dokáže vybrať a používať vhodné prezentačné techniky a technológie vo výučbe dospelých. Má osvojené praktické lektorské zručnosti z oblasti projektového vzdelávania, používania jednotlivých metód vzdelávania dospelých; diagnostikovania vo vzdelávaní, používania metód hodnotenia, efektívnej komunikácie vo vzdelávaní dospelých a prezentovania prednášanej problematiky. Má osvojené praktické zručnosti potrebné pre lektorské vystupovanie pred publikom.
Odborný garantMgr. Ivana Miklovič PhD.
LektoriIng. Adrianna Nagy Finta , Mgr. Ivana Miklovič PhD., PaedDr. Martin Prodaj