Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieCech kachliarov, krbárov a kominárov Slovenskej republiky
Adresa vzdelávacej inštitúcieMickiewiczova 4, 81107 Bratislava
Názov vzdelávacieho programuKominár
Názov moduluKominár
Celkový rozsah500,0
Číslo potvrdenia o akreditácii2025/2023/71/2
Dátum vydania potvrdenia1. 6. 2023
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre uskutočňovanie čistenia a kontroly komínov.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu vie vykonávať čistenie spotrebičov na pevné a kvapalné palivá, pripájať spotrebiče všetkých druhov palív na spalinovú cestu vrátane určenia jej typu a rozmerov. Ovláda odstraňovanie pevných usadenín spalín v splínovej ceste vrátane lapača iskier a v priestore prestupu spalín od spaľovacej komory k dymovému hrdlu, postup kontroly voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komínu a k dymovodu, k ich čistiacim miestam a k spotrebiču, kontrolu telies komína, dymovodu a spotrebiča z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a z hľadiska spoľahlivej funkcie spalinovej cesty. Vie čistiť prieduchy komínov a dymovodov, kontrolovať ich stav a navrhovať spôsoby odstránenia zistených nedostatkov. Vie posúdiť umiestnenie materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F a horľavých predmetov v nadväznosti na konštrukčné vyhotovenie komína, dymovodu a spotrebiča vymenovať zásady umiestnenia spotrebičov z hľadiska požiarnej bezpečnosti,. navrhovať a realizovať sanácie komínov vyložkovaním, opravy komínov a ich príslušenstva. Vie vykonávať kontroly spalinových ciest a kolaudácia budov, vydávať správy o ich výsledkoch, používať moderné technické prostriedky, merať spaliny a vyhodnocovať namerané hodnoty, popísať platné technické normy a predpisy, vymenovať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri bežných kominárskych prácach a všeobecné zásady pre prácu vo výškach.
Odborný garant Jozef Bitala
Lektori Jozef Bitala