Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieTechnická univerzita v Košiciach
Adresa vzdelávacej inštitúcieLetná 9, 04200 Košice
Názov vzdelávacieho programuKontrola kvality pri zhotovovaní betónových konštrukcií
Názov moduluKontrola kvality pri zhotovovaní betónových konštrukcií
Celkový rozsah30,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3213/2022/92/3
Dátum vydania potvrdenia15. 8. 2022
Cieľová skupinaManažéri / asistenti manažéra kvality, prípravári stavby, stavbyvedúci, stavební technici, pracovníci vykonávajúci stavebný, stavebno-technický alebo autorský dozor, výrobcovia betónu - pracovníci oddelení riadenia / kontroly kvality
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu pozná systém riadenia kvality stavby - betónovej konštrukcie, vie identifikovať rizikové miesta a činnosti, ktoré ohrozujú dosiahnutie požadovanej kvality, vie efektívne aplikovať nástroje riadenia kvality stavby a plánovať a realizovať úkony pre elimináciu rizika nekvality. Pozná metódy kontroly kvality čerstvého betónu a betónovej konštrukcie v nadväznosti na jednotlivé etapy zhotovovania, vie vhodne voliť skúšobnícke procesy a vyhodnocovať výsledky skúšok.
Odborný garantdoc. Ing. Alena Sičáková PhD.
Lektoridoc. Ing. Alena Sičáková PhD., doc. Ing. Renáta Bašková PhD., Ing. Matej Špak PhD., Ing. Zuzana Struková PhD.