Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieTechnická univerzita v Košiciach
Adresa vzdelávacej inštitúcieLetná 9, 04200 Košice
Názov vzdelávacieho programuStavebníctvo - vodné stavby
Názov moduluStavebníctvo - vodné stavby
Celkový rozsah140,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3213/2022/92/1
Dátum vydania potvrdenia15. 8. 2022
Cieľová skupinaPracovníci verejnej a súkromnej sféry, ktorí si potrebujú doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť vedomosti a zručnosti v oblasti vodného hospodárstva a vodných stavieb.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu získa základné vedomosti o pôvode, výskyte, pohybe a režime povrchových a podzemných vôd, o hodnotení ich kvality a kvantity, o zdrojoch znečistenia, ako aj legislatívnych a technických aspektoch v oblasti vodného hospodárstva. Vedomosti je schopný aplikovať pri navrhovaní stavieb, objektov a zariadení slúžiacich na zachytávanie, úpravu, akumuláciu a rozvod vody k spotrebiteľom a na odvádzanie odpadových vôd do čistiarní odpadových vôd. Získa vedomosti o metódach čistenia odpadových vôd a naučí sa navrhovať vybrané objekty čistiarne odpadových vôd.
Odborný garantprof. Ing. Martina Zeleňáková PhD.
Lektoridoc. Ing. Kamila Kotrasová PhD., doc. Ing. Natália Junáková PhD., doc. Ing. Slávka Harabinová PhD., prof. Ing. Martina Zeleňáková PhD., prof.RNDr. Magdaléna Bálintová PhD.