Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieNOVA TRAINING, s.r.o
Adresa vzdelávacej inštitúciePopradská 86, 040 11 Košice
Názov vzdelávacieho programuStolár
Názov moduluVýroba interiérových výrobkov z dreva
Celkový rozsah200,0
Číslo potvrdenia o akreditácii1291/2022/52/2
Dátum vydania potvrdenia20. 5. 2022
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti stolára, výrobcu stavebno-stolárskych výrobkov
Profil absolventaAbsolvent modulu vie čítať danú dokumentáciu, druhy drevín a ich vlastnosti, druhy lepidiel a ich vlastnosti, zásady ochrany dreva, zásady povrchovej úpravy dreva, druhy deliacich stien a technologický proces ich výroby, druhy obkladania stien a technologický proces ich výroby, druhy obkladania stropov a technologický proces ich výroby, druhy podláh a technologický proces ich výroby, druhy konštrukčných spojov a technologický proces ich zhotovenia, základy osadzovania stavebných stolárskych výrobkov s prípadnými doplnkami alebo opravami. Je zručný v oblasti orientácie v technických podkladoch na zhotovovanie výrobkov na báze dreva, rozmeriavania, výpočtov a rozkresľovania stavebno-stolárskych výrobkov, posudzovania kvality používaných materiálov dostupnými prostriedkami, zhotovenia konštrukčných spojov, povrchovej úpravy a lepenia dreva, ručného obrábania drevených materiálov rezaním, hobľovaním, tvarovaním, dlabaním, vŕtaním a brúsením, voľby a používania vhodných nástrojov, pomôcok pre ručné obrábanie drevených materiálov, voľby a používania vhodných pracovných postupov ručného rezania, hobľovania, tvarovania, dlabania,vŕtania a brúsenia drevených materiálov, povrchovej úpravy výrobkov morením, bielením, imitovaním dreva, nanášaním tmelu, emailov a lakov, určenia postupu práce podľa technickej dokumentácie ako aj spôsobu prevedených operácií, obsluhy základných drevoobrábacích strojov a zariadení podľa technologických a bezpečnostných predpisov a noriem, voľby vhodných materiálov na prípravu výrobku, voľby a výberu polotovarov a súčiastok, vymeriavania podľa technickej dokumentácie stolárskych prvkov, prípravy materiálu na povrchovú úpravu, voľby a používania vhodných materiálov na povrchovú ochranu výrobkov, výroby obkladov stien a stropov, drevených priečok a schodov, voľby a uskutočnenia vhodného technologického postupu predmontáže a montáže obkladov stien a stropov, drevených priečok a schodov. Komplexné vedomosti a zručnosti pre výkon činnosti stolára získava absolvent min. 3 z modulov: Výroba stolového, sedacieho a lôžkového nábytku, Výroba úložného nábytku, Výroba okien a dverí a Výroba interiérových výrobkov z dreva
Odborný garant Milan Košč
Lektori Jozef Dorko , Milan Košč , Radovan Tóth , Ing. Drahomíra Fedorcová