Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieARTEP - MB, s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúciePriemyselná 278, 905 01 Senica
Názov vzdelávacieho programuStolár
Názov moduluStolár
Celkový rozsah450,0
Číslo potvrdenia o akreditácii2034/2022/23/1
Dátum vydania potvrdenia25. 2. 2022
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon práce stolára.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu ovláda zásady BOZP potrebné pri práci stolára, vie používať odbornú terminológiu a pozná zásady technickej normalizácie a štandardizácie, vie čítať a taktiež vypracovať technickú dokumentáciu potrebnú pri práci stolára. Vie charakterizovať druhy technických materiálov z hľadiska ich fyzikálnych a mechanických vlastností, rozpoznať sortiment drevárskej prvovýroby a druhy konštrukčných materiálov na báze dreva. Vie vybrať a pripraviť vhodné materiály podľa technickej dokumentácie. Ovláda spôsoby zhotovenia a metódy konštrukčného spájania dreva prostredníctvom rôznych spojovacích materiálov. Pozná technologické postupy pri ručnom aj strojovom spracovaní materiálov a povrchovej úprave dreva, vie popísať a vysvetliť druhy, funkciu a použitie pracovných pomôcok a náradia na ručné opracovanie dreva a zdôvodniť voľbu a použitie vhodného technického a technologického vybavenia. Vie zhotovovať, montovať a demontovať výrobky v rozsahu príslušného odboru.
Odborný garantIng. Gréta Palková PhD.
Lektori Milan Labudík , Ing. Gréta Palková PhD., Ing. Peter Kuric