Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieARTEP - MB, s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúciePriemyselná 278, 905 01 Senica
Názov vzdelávacieho programuTesár
Názov moduluTesár
Celkový rozsah450,0
Číslo potvrdenia o akreditácii2034/2022/23/2
Dátum vydania potvrdenia25. 2. 2022
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon práce tesára.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu ovláda zásady BOZP a iné legislatívne predpisy súvisiace s tesárskymi prácami, vie čítať technickú dokumentáciu tesárskych konštrukcií, ovláda základnú odbornú terminológiu a pozná rôzne druhy materiálov používaných pri tesárskych prácach. Vie charakterizovať druhy spojovacích prostriedkov pri zhotovení krovov, pažení a debnení, vie určiť spotrebu materiálu a posúdiť jeho kvalitu pre zhotovenie tesárskych prác, pozná náradie, nástroje, pomôcky, stroje a zariadenia a technologický postup opracovania materiálov používaných pri tesárskych prácach. Vie popísať postupy ručného opracovania dreva, opísať tvary a časti šikmých striech, určiť konštrukčné prvky krovov a popísať druhy tesárskych spojov. Pozná zásady latovania a debnenia šikmých striech, pozná materiály na zhotovenie lešenia, vie popísať základné prvky lešenia, spôsoby ich spájania a vysvetliť postup pri montáži a demontáži lešenia.
Odborný garantIng. Samuel Baláž
Lektori Jaroslav Obuch , Ing. Ľubomír Štefánik