Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieTM Consulting, s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieDolnohorská 26, 949 01 Nitra
Názov vzdelávacieho programuPomocné stavebné práce
Názov moduluPomocné murárske práce
Celkový rozsah120,0
Číslo potvrdenia o akreditácii1790/2021/79/2
Dátum vydania potvrdenia10. 9. 2021
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon pomocných murárskych prác.
Profil absolventaAbsolvent modulu má základné vedomosti z technického a odborného kreslenia, vie charakterizovať stavebné materiály pre murárske práce, ich vlastnosti, prípravu a použitie, spôsoby manipulácie, dopravy a skladovania, charakterizovať druhy, funkciu a použitie pracovného náradia, nástrojov, pomôcok, prístrojov, pomocných zariadení, mechanizačných prostriedkov a strojov používaných pri pomocných murárskych prácach. V rámci odborných zručností vie dodržiavať zásady BOZP, vie si zvoliť a používať vhodné materiály, technologické postupy, náradie, stroje, pomôcky a zariadenia pri pomocných murárskych prácach a nakladať s odpadmi v súlade s predpismi.
Odborný garantIng. Ondrej Kvetko
Lektori Štefan Šimko , Ing. Dušan Kmeť , Ing. Daniel Fecko , Ing. Karol Klincko , Ing. Ondrej Kvetko , Ing. Renáta Palenčárová