Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieIng. Marcel Hvozdík - MH
Adresa vzdelávacej inštitúcieLipová 89/19, 076 62 Parchovany
Názov vzdelávacieho programuÚčtovník
Názov moduluPodvojné účtovníctvo
Celkový rozsah120,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3495/2021/52/1
Dátum vydania potvrdenia10. 9. 2021
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti účtovníctva.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná ustanovenia a princípy definované v zákone o účtovníctve, postupy účtovania a rámcovú účtovnú osnovu pre podnikateľské subjekty účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Vie vypracovať interné doklady, interné smernice a iné písomné dokumenty v rámci účtovnej jednotky, pozná systém a zásady organizácie účtovných prác. Je zručný v oblasti zaúčtovania účtovných zápisov a vedenia účtovných kníh, v oblasti dokumentácie účtovných prípadov, vystavovania účtovných dokladov, vykonania inventarizácie. Ovláda zostavenie účtovnej závierky, účtovných výkazov a daňových priznaní.
Odborný garantIng. Marcel Hvozdík
Lektori Anna Tkáčová , Denisa Fülöpová , Marián Mulik , Monika Vrančíková , Ing. Gabriela Ráczová , Ing. Marcel Hvozdík , Ing. Mária Bačíková , Ing. Monika Ihnatová , Mgr. Anna Husárová , Mgr. Lenka Semanová