Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieÚčtovné a daňové centrum s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieTrieda KVP 1, 040 23 Košice
Názov vzdelávacieho programuÚčtovník
Názov moduluPersonalistika a mzdové účtovníctvo
Celkový rozsah45,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3496/2021/54/1
Dátum vydania potvrdenia10. 9. 2021
Cieľová skupinaOsoby so záujmov získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon prác v oblasti účtovníctva
Profil absolventaAbsolvent modulu ovláda Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, súvisiace právne predpisy v aktuálnom znení: Zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, zákon o dani z príjmov a pod., Je zručný v oblasti problematiky týkajúcej sa pracovnej zmluvy, foriem pracovného procesu, vymeriavacieho základu, sadzieb poistného. Vie spracovať podklady pre výpočet miezd, pozná komplexné spracovanie mzdovej agendy, zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti, registračné a oznamovacie povinnosti, vypracovanie prehľadov, vrátane komunikácie s príslušnými úradmi.
Odborný garantPaedDrPhDr Mária Jenčíková
LektoriIng Jozef Ihnacík , PaedDrPhDr Mária Jenčíková