Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieÚčtovné a daňové centrum s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieTrieda KVP 1, 040 23 Košice
Názov vzdelávacieho programuÚčtovník
Názov moduluPodvojné účtovníctvo
Celkový rozsah85,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3496/2021/54/1
Dátum vydania potvrdenia10. 9. 2021
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon prác v oblasti účtovníctva
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná ustanovenia a princípy definované v zákone č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, postupy účtovania a rámcovú účtovnú osnovu pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva. Vie vypracovať interné doklady, interné smernice a iné písomné dokumenty v rámci účtovnej jednotky, pozná systém a zásady organizácie účtovných prác. Je zručný v oblasti zaúčtovania účtovných zápisov a vedenia účtovných kníh, v oblasti dokumentácie účtovných prípadov, vystavovania účtovných dokladov, vykonania inventarizácie. Ovláda zostavenie účtovnej závierky, účtovných výkazov.
Odborný garantPaedDrPhDr Mária Jenčíková
LektoriIng Jozef Ihnacík , PaedDrPhDr Mária Jenčíková