Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieÚčtovné a daňové centrum s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieTrieda KVP 1, 040 23 Košice
Názov vzdelávacieho programuÚčtovník
Názov moduluJednoduché účtovníctvo
Celkový rozsah30,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3496/2021/54/1
Dátum vydania potvrdenia10. 9. 2021
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon prác v oblasti účtovníctva.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná ustanovenia a princípy definované v zákone o účtovníctve a iných príslušných noriem, pozná postupy účtovania podnikateľských subjektov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva. Vie vypracovať interné doklady, interné smernice a iné písomné dokumenty v rámci účtovnej jednotky, pozná systém a zásady organizácie účtovných prác. Je zručný v oblasti vedenia peňažného denníka, vystavovania účtovných dokladov, vykonanie inventarizácie. Ovláda zostavenie účtovnej závierky, účtovných výkazov a daňových priznaní.
Odborný garantPaedDrPhDr Mária Jenčíková
LektoriIng Jozef Ihnacík , Ing. Katarína Ižová PhD., PaedDrPhDr Mária Jenčíková