Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieEDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov
Adresa vzdelávacej inštitúcieKováčska 69, 040 01 Košice
Názov vzdelávacieho programuMediátor
Názov moduluMediátor
Celkový rozsah200,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3475/2021/61/1
Dátum vydania potvrdenia10. 9. 2021
Cieľová skupinaZáujemcovia o výkon činnosti mediátora podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu pozná základy právneho poriadku SR a EÚ a orientuje sa v odvetviach občianskeho, pracovného, obchodného, rodinného práva ako aj v právnych predpisoch určených na ochranu spotrebiteľa. Ovláda teoretické znalosti ako aj praktické a sociálne zručnosti v oblastiach interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov a psychologických aspektov ich riešenia, pravidiel správania sa mediátora a vedenia procesu mediácie. Je schopný získané vedomosti a zručnosti uplatniť vo všetkých fázach mediácie a samostatne vykonávať profesiu mediátora podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.
Odborný garantJUDr. Renáta Dolanská
Lektoridoc.ThDr. Slávka Karkošková PhD., JUDr. Renáta Dolanská , prof. ThDr Gabriel Paľa PhD.