Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieIT Academy s. r. o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieTomášikova 12570/50A , 831 04 Bratislava
Názov vzdelávacieho programuLektor
Názov moduluLektor
Celkový rozsah100,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3428/2021/9/1
Dátum vydania potvrdenia15. 2. 2021
Cieľová skupinaOsoby pôsobiace ako lektori alebo osoby so záujmom získať lektorské zručnosti a pôsobiť v oblasti vzdelávania dospelých.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu pozná teoretické základy vzdelávania dospelých (terminológiu, teoretické východiská, legislatívu). Získa osobné a profesijné kompetencie lektora a vie ich aplikovať v procese vzdelávania. Pozná špecifiká učenia sa dospelých, bariéry vo vzdelávaní dospelých. Ovláda a vie aplikovať zákonitosti tvorby učiva, vie urobiť analýzu vzdelávacích potrieb, stanoviť optimálne ciele, metódy a formy vzdelávania a vie vytvoriť obsah vzdelávania so zámerom dosiahnuť očakávané výsledky vzdelávacej aktivity. Vie vypracovať plán vzdelávania s prihliadnutím na cieľ vzdelávania. Ovláda pravidlá komunikácie vo vzdelávaní dospelých a vie ich aplikovať, vie vhodne rozčleniť zvolené témy do logických celkov ako i do stanoveného času, vie vhodne zvoliť a využívať moderné technológie a vzdelávacie metódy vo vzdelávaní dospelých, dokáže uplatniť aktivizačné prvky vo vzdelávacom procese. Vie aplikovať získané poznatky v plánovanom lektorskom vystúpení, má osvojené praktické lektorské zručnosti z oblasti používania jednotlivých metód vzdelávania dospelých, diagnostiky vo vzdelávaní, využívania metód hodnotenia, komunikácie a prezentácie prednášanej látky, vie zvoliť vhodný štýl výučby a zatraktívniť svoj lektorský prejav. Je schopný a disponuje teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami potrebnými pre lektorské vystupovanie pred publikom.
Odborný garantIng. Mgr. Miroslav Reiter MBA, DBA
LektoriIng. Mgr. Miroslav Reiter MBA, DBA