Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieNOVA TRAINING, s.r.o
Adresa vzdelávacej inštitúciePopradská 86, 040 11 Košice
Názov vzdelávacieho programuElektrotechnické minimum
Názov moduluElektrotechnické minimum
Celkový rozsah400,0
Číslo potvrdenia o akreditácii1291/2021/34/1
Dátum vydania potvrdenia10. 6. 2021
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon prác pri montáži, oprave a údržbe elektrotechnických zariadení.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu ovláda základné elektrotechnické pojmy, prácu na rozvodoch elektrickej energie nízkeho napätia (NN, napätia do 1000 V), montáž, údržbu, opravy a pripájanie elektrických spotrebičov. Ovláda osadzovanie elektronických prvkov a pripájanie slaboprúdových modulov, zapájanie a pripájanie rozvádzačov pre bytové aj priemyselné použitie. Vie spájať elektricky vodivé materiály rôznymi spôsobmi, prakticky používať meracie prístroje a namerané hodnoty vyhodnotiť a použiť, popísať funkciu elektrických strojov a prístrojov nízkeho napätia, čítať technické výkresy, elektrotechnické schémy, pracovné návody, materiály používané v elektrotechnike. Pozná účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus a poskytnutie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. Vie prakticky zabezpečiť pracovisko z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a životného prostredia.
Odborný garantIng. Jozef Fencik
Lektoridoc. Ing. Peter Kováčik PhD., Ing. Tomáš Tarajčák , Ing. Dušan Timko , Ing. Emil Kaško , Ing. Emil Markuška , Ing. Jozef Fencik , Ing. Milan Doboš , Ing. Rastislav Rostáš , Ing. Vladimír Balucha