Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieMISERICORDIA n.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieStrakovo 733/7, 976 52 Čierny Balog
Názov vzdelávacieho programuLektor
Názov moduluLektor
Celkový rozsah100,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3674/2020/70/1
Dátum vydania potvrdenia23. 9. 2020
Cieľová skupinaOsoby so záujmom pôsobiť v oblasti celoživotného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania dospelých.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu ovláda teoretické východiská vzdelávania a učenia sa dospelých, legislatívu týkajúcu sa vzdelávania dospelých a zákonitosti celoživotného vzdelávania. Pozná nároky na osobnosť a profesijné kompetencie lektora, vie identifikovať stratégie vo vzdelávaní dospelých, formulovať a stanoviť základné ciele vzdelávania, zákonitosti tvorby učiva, zvoliť adekvátne metódy a formy vzdelávania a aplikovať do lektorskej praxe techniky sebapresadzovania. Vie pripraviť systematický, primeraný a správne didakticky transformovaný obsah vzdelávania a používať moderné technológie a vzdelávacie metódy. Získa komunikačné a prezentačné zručnosti potrebné na výkon lektorskej činnosti.
Odborný garantJUDr.Mgr. Tatiana Štulrajterová
LektoriIng. Renata Krasková , JUDr.Mgr. Tatiana Štulrajterová