Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúciethe Bridge
Adresa vzdelávacej inštitúcieLadice 330, 951 77 Ladice
Názov vzdelávacieho programuLektor jazyka
Názov moduluLektor jazyka
Celkový rozsah120,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3720/2021/57/1
Dátum vydania potvrdenia10. 9. 2021
Cieľová skupinaOsoby pôsobiace, alebo osoby so záujmom pôsobiť ako lektor cudzích jazykov v oblasti vzdelávania dospelých.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu ovláda teoretické základy jazykového vzdelávania dospelých (terminológiu, teoretické východiská). Pozná špecifiká učenia sa jazyka u dospelých, vie identifikovať bariéry a navrhnúť možnosti ich prekonávania. Vie analyzovať vzdelávacie potreby účastníkov vzdelávacieho programu, zistiť ich vstupnú úroveň jazyka, stanoviť ciele a navrhnúť obsah vzdelávania. Je schopný využívať optimálne metódy a formy vzdelávania dospelých. Vie aplikovať prezentačné zručnosti a pozná spôsoby využitia moderných technológií. Má osvojené teoretické poznatky a praktické lektorské zručnosti. Je schopný samostatne viesť lektorské vystúpenie s naplánovaným obsahom a časovým harmonogramom, riadiť skupinu, riešiť vzniknuté situácie a pracovať so skupinovou dynamikou. Ovláda diagnostikovanie skupiny účastníkov a jednotlivca a vie využívať metódy hodnotenia. Vie poskytovať spätnú väzbu a vyhodnotiť účinnosť vzdelávacieho programu, a následne prijať vhodné opatrenia.
Odborný garantMgr. Klaudia Bednárová
LektoriMgr. Andrea Záhumenská , Mgr. Klaudia Bednárová