Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieAkadémia verejnej správy
Adresa vzdelávacej inštitúcieSvätoplukova 32, 979 01 Rimavská Sobota
Názov vzdelávacieho programuÚčtovník
Názov moduluPersonalistika a mzdové účtovníctvo
Celkový rozsah65,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3412/2020/50/1
Dátum vydania potvrdenia4. 6. 2020
Cieľová skupinaOsoby so záujmom pracovať v oblasti účtovníctva.
Profil absolventaAbsolvent modulu vie/pozná: ustanovenia a princípy definované v zákone č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákonník práce č.311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, súvisiace právne predpisy v aktuálnom znení: zákon o sociálnom fonde, zákon o dani z príjmov, zákon o zdravotnom poistení, zákon o sociálnom poistení, zákon o ochrane osobných údajov, nariadenie 2016/679 GDPR, a pod., zásady vedenia a účtovania miezd, základy pracovného práva, základy pracovno-právnych vzťahov, ako vypracovať a komu predkladať formuláre, tlačivá a iné písomnosti pri styku účtovnej jednotky s externým prostredím v zmysle príslušných právnych predpisov. Je zručný v oblasti: problematiky týkajúcej sa pracovnej zmluvy, foriem pracovného pomeru, vymeriavacieho základu, priemerného zárobku, sadzieb poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie atď., spracovania podkladov pre výpočet mzdy, práce nadčas, náhrad mzdy pri prekážkach v práci, dovolenky, odmien, odstupného, odchodného, cestovných náhrad, nepeňažných príjmov, skončenia pracovného pomeru, spracovania osobných údajov v nadväznosti na zákon o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR a pod. zdaňovania príjmov zo závislej činnosti, daňového bonusu, zamestnaneckej prémie, uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane, ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a pod., praktického spracovania podkladov a výpočtu miezd, komplexného spracovania mzdovej agendy (vyhotovenia mzdových listov a prehľadov, zúčtovacej a výplatnej listiny miezd, evidenčných listov dôchodkového poistenia a pod.), zaúčtovanie miezd, odvodov a dane z príjmov zo závislej činnosti, registračných a oznamovacích povinností, vypracovania prehľadov, hlásení a ostatných tlačív a formulárov vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich pracovnoprávne vzťahy, komunikácie s príslušnými úradmi (správcom dane, Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a pod.).
Odborný garantIng. Andrea Iždinská
Lektori Antónia Nemcová , Gizela Fodorová , Ing. Andrea Iždinská , Ing. Eva Barčíková , Ing. Terézia Mydleková , Ing. Viliam Ivanecký