Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieAkadémia verejnej správy
Adresa vzdelávacej inštitúcieSvätoplukova 32, 979 01 Rimavská Sobota
Názov vzdelávacieho programuÚčtovník
Názov moduluPodvojné účtovníctvo
Celkový rozsah120,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3412/2020/50/1
Dátum vydania potvrdenia4. 6. 2020
Cieľová skupinaOsoby so záujmom pracovať v oblasti účtovníctva.
Profil absolventaAbsolvent modulu vie/pozná: ustanovenia a princípy definované v zákone č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, aktuálne znenie Opatrenia MF SR č.23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, v znení neskorších predpisov, aktuálne znenie Opatrenia MF SR z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky v znení neskorších predpisov, aktuálne znenie Opatrenia MF SR z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky v znení neskorších predpisov, aktuálne znenie Opatrenia MF SR z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení neskorších predpisov, súvisiace právne predpisy v aktuálnom znení: Obchodný zákonník, Zákonník práce, zákon o sociálnom fonde, zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o miestnych daniach a pod., systém a zásady organizácie účtovníckych prác, ako vypracovať interné doklady, interné smernice a iné písomnosti v rámci účtovnej jednotky, ako vypracovať a komu predkladať formuláre, tlačivá a iné písomnosti pri styku účtovnej jednotky s externým prostredím v zmysle príslušných právnych predpisov a požiadaviek správcu dane a iných orgánov, požiadavky na štruktúru a obsah prezentovaných informácií z účtovníctva a účtovnej závierky. Je zručný z oblasti: dokumentácie účtovných prípadov, vedenia a vystavovania účtovných dokladov a iných písomností, zaúčtovania účtovných zápisov a vedenia účtovných kníh (denníka, hlavnej knihy) a to ručne alebo pomocou účtovného softvéru, vypracovania a aktualizácie účtového rozvrhu, vnútroorganizačných smerníc a iných interných dokladov nevyhnutných pre správne vedenie účtovníctva, obstarania, oceňovania, účtovania, zaraďovania, odpisovania a vyraďovania dlhodobého majetku, obstarania, oceňovania, účtovania, zásob (externe nakupovaných, vlastnej výroby), vedenie analytickej evidencie zásob na sklade, oceňovania a účtovania finančného majetku, oceňovania a účtovania pohľadávok a krátkodobých záväzkov (z obchodných vzťahov, finančných vzťahov, pracovno-právnych vzťahov atď.), evidencie a účtovania dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, a ostatných priamych a nepriamych daní, oceňovania a účtovania vlastného imania a dlhodobých záväzkov, tvorby a použitia sociálneho fondu, účtovania nákladov a výnosov z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti, zisťovania výsledku hospodárenia, tvorby a použitia opravných položiek, rezerv a preceňovania majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a vlastného imania, zaúčtovania inventarizačných rozdielov, vykonania ostatných uzávierkových prác (účtovnej uzávierky), zostavenie účtovnej závierky, účtovných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky) a daňového priznania k dani z príjmov v zmysle aktuálnych právnych predpisov platných pre podvojné účtovníctvo, archivácie účtovných dokladov a písomností.
Odborný garantIng. Andrea Iždinská
Lektori Antónia Nemcová , Gizela Fodorová , Ing. Andrea Iždinská , Ing. Eva Barčíková , Ing. Terézia Mydleková , Ing. Viliam Ivanecký