Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieAkadémia verejnej správy
Adresa vzdelávacej inštitúcieSvätoplukova 32, 979 01 Rimavská Sobota
Názov vzdelávacieho programuÚčtovník
Názov moduluJednoduché účtovníctvo
Celkový rozsah55,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3412/2020/50/1
Dátum vydania potvrdenia4. 6. 2020
Cieľová skupinaOsoby so záujmom pracovať v oblasti účtovníctva
Profil absolventaAbsolvent modulu vie/pozná: ustanovenia a princípy definované v zákone č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, aktuálne znenie Opatrenia MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov, súvisiace právne predpisy v aktuálnom znení: Obchodný zákonník, Zákonník práce, zákon o sociálnom fonde, zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o miestnych daniach a pod., odbornú terminológiu a zásady vedenia jednoduchého účtovníctva, systém a zásady organizácie účtovníckych prác, ako vypracovať interné doklady, interné smernice a iné písomnosti v rámci účtovnej jednotky, ako vypracovať a komu predkladať formuláre, tlačivá a iné písomnosti pri styku účtovnej jednotky s externým prostredím v zmysle príslušných právnych predpisov a požiadaviek správcu dane a iných orgánov, požiadavky na štruktúre a obsah prezentovaných informácií z účtovnej závierky. Je zručný v oblasti: vedenia účtovnej dokumentácie ručne alebo pomocou účtovného softvéru, obehu a spracovania účtovných dokladov, kontroly vecných a formálnych náležitostí, praktického vedenia peňažného denníka, praktického vedenia ostatných účtovných kníh (kniha pohľadávok, kniha záväzkov, evidencia majetku, evidencia DPH, kniha jázd, kniha sociálneho fondu a pod.,), obstarania, oceňovania, evidencie, odpisovania a vyraďovania dlhodobého majetku, obstarania, oceňovania, evidencie a skladovania zásob, evidencia zúčtovacích vzťahov z obchodnej, finančnej činnosti a pracovnoprávnych vzťahov, evidencie zúčtovacích vzťahov vyplývajúcich z daní (daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, ostatné priame a nepriame dane) a dotácií, uzatvorenia účtovných kníh, inventarizácie majetku a záväzkov, zostavenie účtovnej závierky v sústave jednoduchého účtovníctva (výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch) a daňového priznania k dani z príjmov, výpočtu daňového základu, uchovávania a ochrany účtovnej dokumentácie.
Odborný garantIng. Andrea Iždinská
Lektori Antónia Nemcová , Gizela Fodorová , Ing. Andrea Iždinská , Ing. Eva Barčíková , Ing. Terézia Mydleková , Ing. Viliam Ivanecký