Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieNOVA TRAINING, s.r.o
Adresa vzdelávacej inštitúciePopradská 86, 040 11 Košice
Názov vzdelávacieho programuÚčtovníctvo
Názov moduluJednoduché účtovníctvo
Celkový rozsah60,0
Číslo potvrdenia o akreditácii1291/2019/90/1
Dátum vydania potvrdenia26. 9. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti účtovníctva.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná ustanovenia a princípy uvedené v zákone o účtovníctve a iných príslušných noriem, pozná postupy účtovania podnikateľských subjektov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva. Vie vypracovať interné doklady, interné smernice a iné písomné dokumenty v rámci účtovnej jednotky, pozná systém a zásady organizácie účtovných prác. Je zručný v oblasti vedenia peňažného denníka, vystavovania účtovných dokladov, vykonania inventarizácie. Ovláda zostavenie účtovnej závierky, účtovných výkazov a daňových priznaní.
Odborný garantIng. Božena Jarušinská
Lektori Anna Tkáčová , Marián Mulik , Monika Vrančíková , Peter Sedlák , Ing. Elena Sulírová , Ing. Agnesa Fenciková , Ing. Božena Jarušinská , Ing. Daniela Zahornacká , Ing. Jozef Ihnacík , Ing. Katarína Ižová PhD., Ing. Marcel Hvozdík , Ing. Mária Kožejová , Ing. Mária Bačiková , PhDr. Mária Jenčíková