Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieStredná priemyselná škola technická
Adresa vzdelávacej inštitúcieKomenského 5, 085 42 Bardejov
Názov vzdelávacieho programuElektrotechnické minimum
Názov moduluElektrotechnické minimum
Celkový rozsah400,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3635/2019/81/1
Dátum vydania potvrdenia3. 7. 2019
Cieľová skupinaOsoby s minimálne stredným odborným vzdelaním technického zamerania (výučný list)alebo úplným stredným odborným vzdelaním (maturitné vysvedčenie) alebo úplným stredným všeobecným vzdelaním - gymnázium (maturitné vysvedčenie) bez elektrotechnickej kvalifikácie so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon prác pri montáži, oprave a údržbe elektrotechnických zariadení.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu vie použiť správnu odbornú elektrotechnickú terminológiu v pracovnom styku, definovať základné elektrotechnické veličiny a elektrotechnické pojmy, elektrotechnické materiály používané v elektrotechnike na základe ich vlastností, definovať funkciu elektrických strojov a prístrojov a ich použitie, definovať rozvodné siete a sústavy nízkeho, vysokého a veľmi vysokého napätia, základné druhy elektrických pohonov. Vie zvoliť účinné ochranné a istiace prvky v elektrických obvodoch. Vie samostatne čítať technické výkresy, elektrotechnické schémy, pracovné návody, merať s meracími prístrojmi elektrické veličiny a vyhodnotiť ich, navrhnúť, zostaviť, zapojiť a oživiť elektrické obvody. Ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany pri práci na elektrotechnických zariadeniach. Pozná zásady poskytovania prvej pomoci v prípade úrazu elektrickým prúdom. Získa vedomosti a zručnosti potrebné na získanie osvedčenia a odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.
Odborný garant Rastislav Hudák
Lektori Rastislav Hudák , Ing. Peter Tkáč , Mgr. Stanislav Vojtko