Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieIng. Mária Ďuricová
Adresa vzdelávacej inštitúcieObchodná 8555/3A, 010 08 Žilina
Názov vzdelávacieho programuPohrebníctvo
Názov moduluPrevádzkovanie pohrebiska
Celkový rozsah60,0
Číslo potvrdenia o akreditácii2970/2019/67/1
Dátum vydania potvrdenia3. 7. 2019
Cieľová skupinaOsoby prevádzkujúce pohrebiská alebo osoby so záujmom prevádzkovať pohrebiská v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, súvisiace zákony, základy občianskeho, obchodného, pracovného a trestného práva súvisiacich s prevádzkovaním pohrebiska. Ovláda postupy rokovania s pozostalými, zaobchádzania s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami od momentu smrti až po pochovanie. Je zručný v správe pohrebiska, domu smútku, márnice, v zásadách pochovávania, vedenia evidencie hrobových miest a prevádzkovania pohrebiska, v uzatváraní a vypovedaní nájomných zmlúv na hrobové miesta, vo vypracovaní prevádzkového poriadku pohrebiska a jeho uplatňovaní v praxi.
Odborný garantIng. Mária Ďuricová
LektoriIng. Mária Ďuricová , JUDr. Ľubica Blažejová