Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieBE-SOFT a.s.
Adresa vzdelávacej inštitúcieKrakovská 2398/23, 040 01 Košice
Názov vzdelávacieho programuLektor
Názov moduluLektor
Celkový rozsah100,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3376/2019/72/1
Dátum vydania potvrdenia3. 7. 2019
Cieľová skupinaOsoby pôsobiace alebo so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu ovláda teoretické základy vzdelávania dospelých , osobnostné a profesijné kompetencie lektora vo vo vzdelávaní dospelých, pozná špecifiká učenia sa dospelých. Dokáže analyzovať vzdelávacie potreby, stanoviť ciele vo vzdelávaní dospelých, určiť obsah učebnej látky. Vie vybrať správne metódy a formy pre vzdelávanie dospelých, diagnostikovať účastníkov vzdelávania a hodnotiť vzdelávací proces. Vo vzdelávaní používa moderné technológie a vie samostatne viesť svoje lektorské vystúpenie. Má prezentačné a komunikačné schopnosti , je schopný viesť lektorské vystúpenie s naplánovaným obsahom a časovým harmonogram. Vie prakticky využiť svoje teoretické znalosti pri projektovaní, príprave a realizácii vzdelávacieho procesu. Dokáže poskytnúť spätnú väzbu, vyhodnotiť vzdelávací proces a realizovať vhodné opatrenia.
Odborný garantPhDr. Slávka Šamudovská
Lektoridoc. PhDr. Július Matulčík CSc., Doc.PhDr. Ivana Pirohová PhD., PhDr. Anna Dérerová , PhDr. Katarína Miklošová , PhDr. Slávka Šamudovská