Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieVzdelávacia akadémia J.A.Komenského, V.A.J.A.K., s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieNám.SNP 9, 911 01 Trenčín
Názov vzdelávacieho programuSprievodca cestovného ruchu
Názov moduluSprievodca cestovného ruchu
Celkový rozsah300,0
Číslo potvrdenia o akreditácii1787/2019/75/1
Dátum vydania potvrdenia3. 7. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti sprievodcu v cestovnom ruchu.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu pozná metodiku vykonávania sprievodcovskej činnosti, základné otázky techniky a ekonomiky cestovného ruchu, techniku, ekonomiku a geografiu cestovného ruchu. Má prehľad o dejinách, kultúre a histórii umenia SR, štátov Európy a sveta, o spoločensko - politickom dianí v SR, Európe a vo svetových turistických regiónoch. Pozná platnú legislatívu a normy týkajúce sa poskytovania sprievodcovských služieb, podmienky a možnosti poskytovania sprievodcovskej činnosti ako živnosti. Ovláda základy ekonomiky, komerčné aspekty profesie sprievodcu cestovného ruchu (účtovníctvo, marketing, administratívu, archiváciu a iné), právne aspekty profesie sprievodcu cestovného ruchu (právo duševného vlastníctva, elektronický obchod, ochranu osobných údajov). Pozná zdravotné a bezpečnostné predpisy, odbornú terminológiu z oblasti služieb cestovného ruchu (STN EN 13809). Je zručný v oblasti marketingu a podnikateľskej činnosti sprievodcov cestovného ruchu, sprievodcovských prezentačných a komunikačných techník, hlasového prejavu, výslovnosti, použitia mikrofónu, techník dýchania, neverbálnej komunikácie a verbálnej komunikácie. Pozná techniky výkladu, poskytnutia výkladu s ohľadom na stanovenú dĺžku času, jasného výkladu a opisu osobitostí pozorovaných objektov. Pozná problematiku práce so skupinou a sprevádzaní osôb s osobitými požiadavkami, vnímania osobitných požiadaviek návštevníkov (napr. prístupnosť a požiadavky na konštrukčné úpravy), trasovania zájazdu. Vie zostaviť program zájazdu a kalkuláciu ceny zájazdu.
Odborný garantIng. Ludevít Bartoš CSc.
LektoriBc. Jarmila Krivošíková , Bc. Miloš Žambokréthy , Doc. JUDr. Jozef Kudla PhD., Ing. Ludevít Bartoš CSc., Ing. Viera Vakulová , Mgr. Aleš Kočandrle , Mgr. Róbert Bachratý , Mgr. Vladimíra Hlobenová , PhDr. Alena Laborecká , PhDr. Jaroslav Sámela PhD., PhDr. Marcela Štefániková , PhDr. Róbert Jurík , RNDr. Antónia Dvoranová , RNDr. František Klotton