Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuZáklady agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe
Názov moduluPrávne a sociálno-etické aspekty agropodnikania
Celkový rozsah32,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2019/59/2
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaZačínajúci podnikatelia v poľnohospodárskej výrobe, osoby so záujmom o podnikanie v agrosektore, mladí farmári, samostatne hospodáriaci roľníci, zamestnanci mikro-, malých a stredných poľnohospodárskych podnikov, rodinní farmári.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná právny systém SR a vzťah vnútroštátnej úpravy k právu EÚ. Orientuje sa v princípoch spoločnej poľnohospodárskej politiky s dôrazom na možnosti získania dotácií a podpory. Osvojí si poznatky o podporných mechanizmoch v poľnohospodárstve, právnych formách podnikania na pôde a má znalosti o vlastníckom práve a nájomných vzťahoch k pozemkom. Ovláda postupy katastrálneho konania a ďalších správnych konaní. Získa poznatky o trhu s poľnohospodárskou pôdou, obchodných záväzkových vzťahoch, právnej úprave v oblasti výroby, spracovania a predaja produktov a ochrane spotrebiteľa. Ovláda základné organizačno-právne aspekty malého a stredného podnikania a základné princípy a koncepty spoločensky zodpovedného podnikania. Pozná modely a princípy sociálneho poľnohospodárstvo a prvky etického kódexu v podmienkach podnikania v poľnohospodárstve.
Odborný garantdoc. JUDr. Zuzana Ilková PhD.
Lektoridoc. JUDr. Lucia Palšová PhD., doc. JUDr. Zuzana Ilková PhD., doc.Ing. Mgr. Danka Moravčíková PhD., JUDr. Jana Ďurkovičová PhD., Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová PhD., prof. Ing. Pavol Schwarcz PhD., prof.JUDr. Eleonóra Marišová PhD.