Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuZáklady agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe
Názov moduluEkonomika, manažment a marketing poľnohospodárskeho podniku
Celkový rozsah24,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2019/59/2
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaZačínajúci podnikatelia v poľnohospodárskej výrobe, osoby so záujmom o podnikanie v agrosektore, mladí farmári, samostatne hospodáriaci roľníci, zamestnanci mikro-, malých a stredných poľnohospodárskych podnikov, rodinní farmári.
Profil absolventaAbsolvent modulu si osvojí základné poznatky z oblasti ekonomiky poľnohospodárstva a porozumie ekonomickému posudzovaniu rastlinnej a živočíšnej výroby. Orientuje sa v daňovom a odvodovom systéme a v systéme dôchodkového poistenia. Ovláda finančnú analýzu podniku a získa poznatky o výrobnej štruktúre farmy a výrobných procesoch v poľnohospodárskom podniku. Pozná organizačné zdroje podniku, základné princípy riadenia fariem a manažment ľudských zdrojov v malých podnikoch. Osvojí si poznatky o podstate marketingového prístupu, ovláda strategický marketing, marketingovú analýzu a pozná nové trendy v marketingu. Získa znalosti o priamom predaji poľnohospodárskych produktov a najnovších trendoch v oblasti odbytu vlastných produktov.
Odborný garantDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik PhD.
Lektoridoc. Ing. Izabela Adamičková PhD., doc. Ing. Jozef Bojňanský PhD., doc. Ing. Mária Šajbidorová PhD., doc. Ing. Patrik Rovný PhD., doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová PhD., Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik PhD., Ing. Alexandra Ferenci Vaňová PhD., Ing. Roman Récky PhD., Ing. Viktor Porhajaš CSc., Ing. Zuzana Strápeková PhD., prof. Ing. Ľubomír Gurčík CSc., prof. Ing. Ľudmila Nagyová PhD., prof.Dr. Ing. Elena Horská