Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieVzdelávacia akadémia J.A.Komenského, V.A.J.A.K., s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieNám.SNP 9, 911 01 Trenčín
Názov vzdelávacieho programuWellness pracovník - masérske služby
Názov moduluWellness pracovník - masérske služby
Celkový rozsah320,0
Číslo potvrdenia o akreditácii1787/2019/75/2
Dátum vydania potvrdenia3. 7. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti wellnes pracovníka - masérske služby.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu pozná zásady hygieny, epidemiológie a BOZP v masérskych službách a wellness zariadeniach, má vedomosti z anatómie a fyziológie človeka. Ovláda anatomické názvoslovie, pozná kostrovú a svalovú sústavu človeka. Chápe a vie vysvetliť fyzikálne, biochemické a biologické princípy fungovania procesov v ľudskom tele. Ovláda zásady poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch a topení. Ovláda administratívne práce spojené s chodom wellness zariadenia, vodného sveta a relaxačného centra. Pozná zásady správneho saunovania a spôsoby odpočinku po saunovaní. Má prehľad v moderných trendoch pri saunových ceremoniáloch. Ovláda základné masážne postupy pri masáži dolných končatín, horných končatín, chrbta, brucha, hrudníka, šije, hlavy. Pozná jednotlivé techniky masáží (trenie, hnetenie, vytieranie, roztieranie, tepanie, chvenie, vytriasanie, pasívne pohyby) a vie ich vhodne kombinovať pri masáži jednotlivých častí tela. Základné hmaty využívané pri masážach vie rozdeliť podľa mechanizmu, prevedenia a účinku. Ovláda smer masáže, postup a správny čas trvania masáže.
Odborný garant Milan Gabrhel
Lektori Marta Bartková , Milan Gabrhel , Bc. Erika Michalčíková , doc. MUDr. Mária Štefkovičová PhD., MPH, MUDr. Jozef Zimmermann , PhDr. Alena Laborecká