Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieŠKOLA MASÁŽÍ, s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieKollárova 715/64, 03901 Turčianske Teplice
Názov vzdelávacieho programuWellness pracovník - masérske služby
Názov moduluWellness pracovník - masérske služby
Celkový rozsah320,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3625/2019/43/1
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti wellness pracovníka - masérske služby.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu ovláda základy anatómie a fyziológie ľudského tela potrebné pre prácu wellness pracovníka - masérske služby. Získa dôležité poznatky z patologickej fyziológie spojené s funkciou nervovo-svalového a lymfatického systému a vie hodnotiť zmeny kožného krytu vo vzťahu k vykonávaniu tých masážnych techník, ktoré sú náplňou vzdelávacieho programu. Ovláda teóriu a prax klasickej masáže, základné masážne hmaty a ich varianty a rôzne wellness masážne techniky. Pozná všeobecné aj špecifické kontraindikácie jednotlivých typov masážnych techník. Vie používať a odporúčať masážne prostriedky, pozná ich výhody a nevýhody. Nadobudnuté poznatky a zručnosti vzdelávacieho programu vie aplikovať v praxi, dokáže implementovať tieto zručnosti do programov na zlepšenie telesnej a psychickej kondície klienta. Ovláda etický kódex a vhodnú komunikáciu s klientom pri starostlivosti o klienta, vie poskytnúť prvú pomoc pri náhlej zmene zdravotného stavu a pri úraze, riadi sa zásadami hygieny, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Pozná zásady a spôsoby saunovania. Ovláda jednotlivé fázy a následnosť správneho saunovania, je nápomocný klientovi pri výbere vhodného typu sauny a vhodného spôsobu ochladzovania, je zručný v saunových rituáloch, je nápomocný pri zabezpečení pitného režimu klienta. Pozná kontraindikácie saunovania a vstupu do wellness zariadenia.
Odborný garantMgr. Jana Hesteriaková
Lektori Marián Herčút , Pavla Elisabeta Kleinová DiS., Mgr. Andrej Kostúr , Mgr. Jana Hesteriaková , MUDr. Alexej Pedan