Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieVzdelávacia akadémia J.A.Komenského, V.A.J.A.K., s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieNám.SNP 9, 911 01 Trenčín
Názov vzdelávacieho programuÚčtovník
Názov moduluPodvojné účtovníctvo
Celkový rozsah90,0
Číslo potvrdenia o akreditácii1787/2019/45/3
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti účtovníctva.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná ustanovenia a princípy definované v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, aktuálne znenie Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, v znení neskorších predpisov, aktuálne znenie Opatrenia MF SR č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z IÚZ na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, v znení neskorších predpisov. Ovláda súvisiace právne predpisy v aktuálnom znení: Obchodný zákonník, Zákonník práce, zákon o sociálnom fonde, zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o miestnych daniach a pod., systém a zásady organizácie účtovníckych prác. Vie, ako vypracovať interné doklady, interné smernice a iné písomnosti v rámci účtovnej jednotky, ako vypracovať a komu predkladať formuláre, tlačivá a iné písomnosti pri styku účtovnej jednotky s externým prostredím v zmysle príslušných právnych predpisov a požiadaviek daňového úradu a iných orgánov. Ovláda požiadavky na štruktúru a obsah prezentovaných informácií z účtovníctva a účtovnej závierky. Je zručný v oblasti dokumentácie účtovných prípadov, vedenia a vystavovania účtovných dokladov a iných písomností, zaúčtovania účtovných zápisov a vedenia účtovných kníh (denníka, hlavnej knihy) a to ručne alebo pomocou účtovného softvéru, vypracovania a aktualizácie účtového rozvrhu, vnútroorganizačných smerníc a iných interných dokladov nevyhnutných pre správne vedenie účtovníctva. Ovláda problematiku obstarania, oceňovania, účtovania, zaraďovania, odpisovania a vyraďovania dlhodobého majetku, obstarania, oceňovania, účtovania, zásob (externe nakupovaných, vlastnej výroby), vedenie analytickej evidencie zásob na sklade, oceňovania a účtovania finančného majetku, oceňovania a účtovania pohľadávok a krátkodobých záväzkov (z obchodných vzťahov, finančných vzťahov, pracovno-právnych vzťahov atď.). Pozná zásady evidencie a účtovania dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, a ostatných priamych a nepriamych daní, oceňovania a účtovania vlastného imania a dlhodobých záväzkov, tvorby a použitia sociálneho fondu, účtovania nákladov a výnosov z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti, zisťovania výsledku hospodárenia. Je zručný v oblasti tvorby a použitia opravných položiek, rezerv a preceňovania majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a vlastného imania, zaúčtovania inventarizačných rozdielov, vykonania ostatných uzávierkových prác (účtovnej uzávierky), zostavenie účtovnej závierky, účtovných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky) a daňového priznania k dani z príjmov v zmysle aktuálnych právnych predpisov platných pre podvojné účtovníctvo, archivácie účtovných dokladov a písomností.
Odborný garantMgr. Martina Matejová
LektoriIng. Bc. Juliana Kalafutová , Ing. Eva Bartošová , Mgr. Martina Matejová