Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieVzdelávacia akadémia J.A.Komenského, V.A.J.A.K., s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieNám.SNP 9, 911 01 Trenčín
Názov vzdelávacieho programuÚčtovník
Názov moduluJednoduché účtovníctvo
Celkový rozsah50,0
Číslo potvrdenia o akreditácii1787/2019/45/3
Dátum vydania potvrdenia29. 4. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti účtovníctva.
Profil absolventaAbsolvent modulu pozná ustanovenia a princípy definované v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, aktuálne znenie Opatrenia MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov. Ovláda súvisiace právne predpisy v aktuálnom znení: Obchodný zákonník, Zákonník práce, zákon o sociálnom fonde, zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o miestnych daniach a pod. Pozná odbornú terminológiu a zásady vedenia jednoduchého účtovníctva, systém a zásady organizácie účtovníckych prác. Vie, ako vypracovať interné doklady, interné smernice a iné písomnosti v rámci účtovnej jednotky, ako vypracovať a komu predkladať formuláre, tlačivá a iné písomnosti pri styku účtovnej jednotky s externým prostredím v zmysle príslušných právnych predpisov a požiadaviek daňového úradu a iných orgánov. Pozná požiadavky na štruktúru a obsah prezentovaných informácií z účtovnej závierky. Je zručný v oblasti vedenia účtovnej dokumentácie ručne alebo pomocou účtovného softvéru, obehu a spracovania účtovných dokladov, kontroly vecných a formálnych náležitostí, praktického vedenia peňažného denníka, praktického vedenia ostatných účtovných kníh (kniha pohľadávok, kniha záväzkov, evidencia majetku, evidencia DPH, kniha jázd, kniha sociálneho fondu a pod.). Pozná problematiku obstarania, oceňovania, evidencie, odpisovania a vyraďovania dlhodobého majetku,obstarania, oceňovania, evidencie a skladovania zásob, evidencie zúčtovacích vzťahov z obchodnej, finančnej činnosti a pracovnoprávnych vzťahov. Je zručný v oblasti evidencie zúčtovacích vzťahov vyplývajúcich z daní (daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, ostatné priame a nepriame dane) a dotácií, uzatvorenia účtovných kníh, inventarizácie majetku a záväzkov, zostavenia účtovnej závierky v sústave jednoduchého účtovníctva (výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch) a daňového priznania k dani z príjmov FO. Ovláda výpočet daňového základu. Pozná zásady uchovávania a ochrany účtovnej dokumentácie.
Odborný garantMgr. Martina Matejová
LektoriIng. Bc. Juliana Kalafutová , Ing. Eva Bartošová , Mgr. Martina Matejová