Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuAgroenergetika v životnom prostredí
Názov moduluKonverzia biomasy
Celkový rozsah10,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2019/33/1
Dátum vydania potvrdenia22. 2. 2019
Cieľová skupinaOsoby z prostredia výrobcov a distribútorov energetických nosičov, výrobcov biomasy a biopalív, poradenských a obchodných spoločností, starostov obcí, pracovníkov útvarov ŽP so záujmom získať odborné vedomosti v oblasti energetiky a výroby energie z obnoviteľných zdrojov a jej vplyvov na životné prostredie.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa poznatky o súčasnom stave využívania biomasy ako obnoviteľného zdroja energie na Slovensku a krajinách EÚ. Oboznámi sa s možnosťami energetického využívania biomasy vrátane jej konverzie na energonosiče s vyššou energetickou hustotou. Získa základné vedomosti o vhodných technológiách pre výrobu tepelnej a elektrickej energie z biomasy a vie posúdiť efektívnosť technológií pri využívaní miestnych zdrojov biomasy (lesnej, poľnohospodárskej). Je spôsobilý vykonávať pracovné činnosti v oblasti prípravy a realizácií projektov z oblasti energetického využívania biomasy.
Odborný garantprof. Ing. Ján Gaduš PhD.
LektoriIng. Tomáš Giertl PhD., prof. Ing. Ján Gaduš PhD.