Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuAgroenergetika v životnom prostredí
Názov moduluEnergetické rastliny, potenciál produkcie biomasy v regiónoch pre využitie v bioenergetike
Celkový rozsah10,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2019/33/1
Dátum vydania potvrdenia22. 2. 2019
Cieľová skupinaOsoby z prostredia výrobcov a distribútorov energetických nosičov, výrobcov biomasy a biopalív, starostov obcí, pracovníkov útvarov ŽP, so záujmom získať odborné vedomosti v oblasti technológií pestovania biomasy a jej využitia v bioenergetike v konkrétnych regiónoch.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa poznatky o druhoch bioenergetických rastlín vhodných na konverziu. Má vedomosti o manažmente pestovania v konkrétnych regiónoch včítane pestovania na marginálnych, málo hodnotných a nevyužívaných pôdach. Vie ekonomicky hodnotiť výrobné vstupy a výstupy. Je spôsobilý vykonávať pracovné činnosti v oblasti zakladania plantáží a pestovania rýchlorastúcich drevín a bylín resp. ako manažér týchto činností.
Odborný garantprof. Ing. Ján Gaduš PhD.
LektoriIng. Martin Hauptvogl PhD., Ing. Martin Prčík PhD., Ing. Žaneta Pauková PhD., Mgr. Marián Kotrla PhD., prof.RNDr. Zuzana Jureková CSc.