Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuAgroenergetika v životnom prostredí
Názov moduluEnvironmentálne technológie v energetike
Celkový rozsah10,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2019/33/1
Dátum vydania potvrdenia22. 2. 2019
Cieľová skupinaOsoby z prostredia výrobcov a distribútorov energetických nosičov, výrobcov biomasy a biopalív, zamestnancov útvarov životného prostredia a ďalšie osoby so záujmom získať odborné vedomosti v oblasti environmentálnych technológií a ich zavádzania do agroenergetiky.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa poznatky o environmentálnych technológiách využiteľných pri získavaní obnoviteľných zdrojov energie. Vie zhodnotiť formy biomasy využiteľné v bioenergetike, pozná životný cyklus plodín pestovaných na biomasu. Dokáže hodnotiť vplyv ich pestovania na životné prostredie. Je spôsobilý vykonávať pracovné činnosti v oblasti posudzovania a zavádzania environmentálnych technológií do praxe.
Odborný garantprof. Ing. Ján Gaduš PhD.
LektoriIng. Martin Hauptvogl PhD., Ing. Martin Prčík PhD., Ing. Žaneta Pauková PhD., Mgr. Marián Kotrla PhD., prof.RNDr. Zuzana Jureková CSc.