Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuAgroenergetika v životnom prostredí
Názov moduluPolitiky EÚ v energetike a životnom prostredí, limity a ohrozenia rozvoja bioenergetiky
Celkový rozsah10,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2019/33/1
Dátum vydania potvrdenia22. 2. 2019
Cieľová skupinaOsoby z prostredia výrobcov a distribútorov energetických nosičov, výrobcov biomasy a biopalív, poradenských a obchodných spoločností, starostov obcí, pracovníkov útvarov ŽP so záujmom získať odborné vedomosti v oblasti európskych politík týkajúcich sa agroenergetiky a jej vplyvov na životné prostredie.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa poznatky o väzbe energetiky na poľnohospodárstvo. Ovláda právne predpisy, je zorientovaný v zásadách štátneho systému podpory v oblasti agroenergetiky. Je oboznámený so smernicami o obnoviteľných zdrojoch energie a smernicami o kvalite palív. Vie posúdiť disturbačné postupy v poľnohospodárstve a pri využívaní pôdy, ktoré ju devastujú pozná faktory spôsobujúce ohrozovanie biodiverzity. Je spôsobilý vykonávať pracovné činnosti v oblasti agroenergetiky.
Odborný garantprof. Ing. Ján Gaduš PhD.
Lektoridoc. JUDr. Zuzana Ilková PhD., prof. Ing. Ján Gaduš PhD., prof. Ing. Pavol Schwarcz PhD.