Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieMasérska škola Rege, s. r. o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieŽelezničná 110/38, 91442 Horné Srnie
Názov vzdelávacieho programuWellnes pracovník - masérske služby
Názov moduluWellnes pracovník - masérske služby
Celkový rozsah320,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3618/2019/10/1
Dátum vydania potvrdenia22. 2. 2019
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti wellness pracovníka - masérske služby.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu ovláda základy anatómie a fyziológie ľudského tela potrebné pre prácu wellness pracovníka - masérske služby. Získa dôležité poznatky z patologickej fyziológie spojené s funkciou nervovo-svalového a lymfatického systému a vie hodnotiť zmeny kožného krytu vo vzťahu k vykonávaniu tých masážnych techník, ktoré sú náplňou vzdelávacieho programu. Ovláda teóriu a prax klasickej masáže, základné masážne hmaty a ich varianty a rôzne wellness masážne techniky. Pozná všeobecné aj špecifické kontraindikácie jednotlivých typov masážnych techník. Vie používať a odporúčať masážne prostriedky, pozná ich výhody a nevýhody. Nadobudnuté poznatky a zručnosti vzdelávacieho programu vie aplikovať v praxi, dokáže implementovať tieto zručnosti do programov na zlepšenie telesnej a psychickej kondície klienta. Ovláda etický kódex a vhodnú komunikáciu s klientom pri starostlivosti o klienta, vie poskytnúť prvú pomoc pri náhlej zmene zdravotného stavu a pri úraze, riadi sa zásadami hygieny, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Pozná zásady a spôsoby saunovania. Ovláda jednotlivé fázy a následnosť správneho saunovania, je nápomocný klientovi pri výbere vhodného typu sauny a vhodného spôsobu ochladzovania, je zručný v saunových rituáloch, je nápomocný pri zabezpečení pitného režimu klienta. Pozná kontraindikácie saunovania a vstupu do wellness zariadenia.
Odborný garantMgr. Zdenka Liptáková
Lektori Jana Marenčáková , Bc. Barbora Bajzíková , Mgr. Katarína Moravíková , Mgr. Zdenka Liptáková , PhDr. Dušan Macho