Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieUniverzita Komenského v Bratislave
Adresa vzdelávacej inštitúcieŠafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov vzdelávacieho programuElektrotechnické minimum
Názov moduluElektrotechnické minimum
Celkový rozsah413,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3258/2020/65/1
Dátum vydania potvrdenia23. 9. 2020
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon prác pri montáži, obsluhe, oprave a údržbe elektrotechnických zariadení.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu ovláda prácu s elektrotechnickými schémami, základné metódy riešenia elektrických obvodov, základné poznatky o polovodičoch a polovodičových súčiastkach. Ovláda prácu s meracími prístrojmi, dokáže navrhnúť, zostaviť, zapojiť a oživiť elektrické obvody. Ovláda programovanie a riadenie elektronických sústav. Pozná zásady bezpečnosti pri práci a zásady poskytovania prvej pomoci v prípade úrazu elektrickým prúdom.
Odborný garantDoc. Ing. Maroš Gregor PhD.
LektoriDoc. Ing. Maroš Gregor PhD., Doc. RNDr. František Kundracik PhD., Doc. RNDr. Michal Maheľ CSc., Ing. Pavol Ďurina PhD.