Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieZamas.sk, s.r.o.
Adresa vzdelávacej inštitúcieSv. Cyrila a Metoda 25, 03861 Vrútky
Názov vzdelávacieho programuWellness pracovník - masérske služby
Názov moduluWellness pracovník - masérske služby
Celkový rozsah320,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3609/2018/118/1
Dátum vydania potvrdenia28. 11. 2018
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti wellness pracovníka - masérske služby.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu ovláda základy anatómie a fyziológie ľudského tela pre potreby získania kvalifikácie daného vzdelávacieho programu, pozná základy patofyziológie nervovo - svalového systému a symptomatológiu svalových zmien pri poruchách pohybového aparátu, teóriu a prax masáže, masážne hmaty a techniky, vie o kontraindikáciách, stavoch a miestach na tele, nielen pri chorobných zmenách na koži. Pozná masážne prostriedky. Vie aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, organizovať a realizovať aktivity telesnej a psychickej kondície. Vie vykonávať a odporúčať vhodný typ a rozsah masáže, ktorá zlepší psychický a fyzický status klienta. Ovláda etický kódex a vhodnú komunikáciu s klientom, zásady a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o klienta, vie aplikovať zásady prvej pomoci a riadi sa zásadami hygieny, zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Ovláda chod wellness zariadenia, zásady a spôsoby správneho saunovania, kontraindikácie a indikácie saunovania a vstupu do wellness zariadenia, je zručný v saunových rituáloch.
Odborný garantProf. MUDr Dušan Meško PhD.
Lektori Rudolf Lakomčík , Mgr. Peter Husták , Prof. MUDr Dušan Meško PhD., RNDr. Monika Hustáková