Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Adresa vzdelávacej inštitúcieŠevčenkova 1175/21, 851 01 Bratislava
Názov vzdelávacieho programuKoordinácia a facilitácia konferenčného modelu práce s rodinou
Názov moduluKoordinácia a facilitácia rodinných konferencii - Stretnutí rodinného kruhu
Celkový rozsah130,0
Číslo potvrdenia o akreditácii1500/2018/96/1
Dátum vydania potvrdenia28. 11. 2018
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti koordinácie a facilitácie rodinných konferencií - Stretnutí rodinného kruhu.
Profil absolventaAbsolvent modulu je schopný vyhľadávať a pripravovať na rodinné konferencie - Stretnutia rodinného kruhu (SRK) blízke osoby dieťaťa, mobilizovať členov širokej rodiny pri hľadaní možných riešení problému a adresne oslovovať a pripravovať na stretnutia rodinného kruhu odborníkov zainteresovaných na živote dieťaťa. Vie pripravovať, viesť a riadiť samotný priebeh rodinných konferencií - Stretnutí rodinného kruhu, počas ktorých efektívne facilituje priebeh stretnutia podľa presne stanovenej štruktúry, aktívne počúva, jasne formuluje a sumarizuje vyjadrenia členov rodiny a odborníkov, vytvára vyvážený priestor pre vznik plánu rodiny bez zasahovania do obsahu. V prípade potreby iniciuje monitorovací a hodnotiaci proces prijatého plánu rodiny.
Odborný garantMgr. Stanislav Kret
Lektori Mária Melicherčíková , Doc. PhDr. Monika Miklošková PhD, Mgr. Dana Pukancová , Mgr. Jana Bytčáneková , Mgr. Jaroslav Kilian , Mgr. Lada Petkovská , Mgr. Ľudmila Maitnerová , Mgr. Monika Szatványiová , Mgr. Stanislav Kret , PhDr. Soňa Hlaváčová