Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 609/2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuSyrárstvo
Názov moduluSyrárstvo
Celkový rozsah40,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2018/14/3
Dátum vydania potvrdenia30. 1. 2018
Cieľová skupinaOsoby so záujmom o spracovania mlieka na syry, osoby so záujmom o podnikanie v oblasti výroby a spracovania mlieka.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu vláda teoreticky aj prakticky ukazovatele technologickej kvality mlieka a ostatných materiálov potrebných k výrobe syrov. Oboznámi sa a získa praktické poznatky zo základov výroby syrov, praktické skúsenosti z posúdenia chýb syrov a vie predchádzať ich vzniku. Získa vedomosti z oblasti správnej výrobnej praxe a uplatňovania systému HACCP pri spracovaní mlieka. Má znalosti o podmienkach certifikácie mliečnych výrobkov. Nadobudnuté vedomosti, zručnosti a schopnosti umožnia lepšiu spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti súvisiacej s výrobou syrov.
Odborný garantIng. Viera Ducková PhD.
Lektoridoc. Ing. Dana Tančinová PhD., doc. Ing. Margita Čanigová CSc., Ing. Jozef Čapla PhD., Ing. Peter Zajác PhD., Ing. Viera Ducková PhD., Ing. Zuzana Mašková PhD.