Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuDestinačný manažment
Názov moduluDestinačný manažment
Celkový rozsah46,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2018/14/2
Dátum vydania potvrdenia30. 1. 2018
Cieľová skupinaOsoby so záujmom pracovať v oblasti destinačného manažmentu, marketingu a služieb cestovného ruchu v rámci verejného, súkromného ako aj neziskového sektora.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu získa vedomosti z oblasti služieb cestovného ruchu a destinačného manažmentu, je pripravený tvorivo sa podieľať na príprave rozvojových a programových dokumentov destinácie, dokáže sa samostatne rozhodovať v procese riadenia destinácie, dokáže používať marketingové nástroje, vrátane vybraných nástrojov e-marketingu. Pozná faktory ovplyvňujúce kvalitu služieb v cestovnom ruchu a vie ich v praxi vyhodnotiť.
Odborný garantdoc. Ing. Jana Jarábková PhD.
Lektoridoc. Ing. Jana Jarábková PhD., doc. JUDr. Lucia Palšová PhD., Ing. Bc. Monika Šabíková , Ing. Ivan Kühn , Ing. Iveta Niňajová , Ing. Michaela Potočárová , Mgr. Anna Labošová , Mgr. Dana Póčiková , Mgr. Daniel Pisoň , Mgr. Jakub Naňo , Mgr. Jana Luptáková PhD., Mgr. Marta Hároniková , PhDr. Zuzana Palenčíková PhD.