Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuKontrola miestnej územnej samosprávy
Názov moduluKontrola miestnej územnej samosprávy
Celkový rozsah90,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2018/14/1
Dátum vydania potvrdenia30. 1. 2018
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti o kontrolnom systéme vo verejnej správe a osoby so záujmom vykonávať pozície kontrolórov v organizáciách územnej samosprávy.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu pozná metodiku kontrolnej činnosti v územnej samospráve, legislatívne rámce kontrolnej činnosti a kontrolórsku dokumentáciu. Ovláda vnútorný kontrolný systém obce a právne predpisy súvisiace s hospodárením s verejnými prostriedkami obce. Dokáže vykonávať kontrolnú činnosť v obci a v ňou zriadených a založených subjektoch z pohľadu rozpočtového hospodárenia obce a nakladania s jej majetkom.
Odborný garantIng. Eva Balážová PhD., Ing. Peter Bulla PhD., doc. Ing. Oľga Roháčiková PhD.
Lektoridoc. Ing. Oľga Roháčiková PhD., Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik PhD., Ing. Eva Balážová PhD., Ing. Jana Maršálková , Ing. Jozef Turčány , Ing. Ladislav Vulgan , Ing. Ľudovít Budzák , Ing. Mária Machová PhD., Ing. Maroš Valach PhD., Ing. Miroslav Turček , Ing. Peter Bulla PhD., Ing. Peter Kolník , Mgr. Dušan Hrkeľ , Mgr. Jaroslav Ivančo , Mgr. Linda Michalíková , PhDr. Ing. Ľubomír Andrassy , PhDr. Marián Klenko