Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuMedzinárodné vzťahy a globalizácia
Názov moduluMedzinárodné vzťahy a globalizácia
Celkový rozsah16,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2015/84/4
Dátum vydania potvrdenia30. 7. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať vedomosti v oblasti demografických zmien a správania v kontexte hospodárskeho rozvoja vybraných regiónov. Osoby so záujmom o problematiku medzinárodných vzťahov v globalizujúcom sa svete. Osoby zaujímajúce sa o ľudské práva a ich význam z pohľadu súčasných výziev globalizujúceho sa sveta. Osoby so záujmom získať vedomosti o fenoméne multikulturalizmu a potrebe multikultúrnej výchovy v súčasnom svete.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu získa prehľad o problematike populačného rastu a hospodárskeho rozvoja, ako aj vedomosti o systéme medzinárodného práva a jeho prameňoch. Pochopí základné princípy fungovania medzinárodnej politiky ako aj previazanosť politickej, ekonomickej, sociálnej a ďalších sfér spoločnosti. Pochopí dôsledky pôsobenia politiky na sociálne skupiny, národy, štáty a zoskupenia štátov v globalizovanom svete. Získa komplexný pohľad na problematiku multikulturalizmu a multikultúrnej výchovy v kontexte prehlbujúcej sa globalizácie a potreby výchovy zodpovedných globálnych občanov.
Odborný garantPhDr. Anna Mravcová PhD.
Lektoridoc. Ing. Peter Obtulovič PhD., Mgr. PhDr. Barbara Pavlíková PhD., PhDr. Anna Mravcová PhD., PhDr. Peter Porubčan CSc