Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa vzdelávacej inštitúcieTr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Názov vzdelávacieho programuEkonomika a manažment poľnohospodárskeho podniku
Názov moduluEkonomika a manažment poľnohospodárskeho podniku
Celkový rozsah50,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3257/2015/84/1
Dátum vydania potvrdenia30. 7. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti komplexného riadenia poľnohospodárskych subjektov, osoby už pracujúce v poľnohospodárskych odvetviach na rôznych organizačných úrovniach manažmentu poľnohospodárskych podnikov a osoby zo záujmom o podnikanie v poľnohospodárstve.
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho programu má teoretické znalosti i praktické zručnosti z podnikového hospodárstva, manažmentu, agrárneho marketingu, účtovníctva, financií a daní. Ovláda základy manažérskej mikroekonómie, obchodného podnikania, ako aj manažérskeho rozhodovania. Má komplexný a aktuálny rozhľad o podnikateľskom prostredí v agrosektore, vie sa orientovať v legislatíve súvisiacej s poľnohospodárskym podnikaním, má poznatky o modeloch drobného farmárčenia, formách alternatívneho a sociálneho poľnohospodárstva. Má znalosti o sociálnych i etických aspektoch podnikania v poľnohospodárstve.
Odborný garantDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik PhD.
Lektoridoc. Ing. Izabela Adamičková PhD., doc. Ing. Anna Látečková PhD., doc. Ing. Mária Kadlečíková CSc., doc. Ing. Natália Turčeková PhD., doc. Ing. Peter Serenčéš PhD., doc.Ing. Mgr. Danka Moravčíková PhD., Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik PhD., Ing. Renáta Krajčírová PhD., Ing. Viktor Porhajaš CSc., prof. Ing. Ľubomír Gurčík CSc., prof.Dr. Ing. Elena Horská , prof.JUDr. Anna Bandlerová PhD.