Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuLogistika
Názov moduluInformačné a finančné toky v logistike podniku
Celkový rozsah77,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/6
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti logistiky - informačné a finančné toky v logistike podniku.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa základné vedomosti a praktické zručnosti pri využití ekonomického softvéru – Omega v zásobovacích, evidenčných a odbytových činnostiach podniku. Pozná príslušné doklady skladovej evidencie, spôsoby oceňovania, zaraďovania a vyraďovania dlhodobého majetku firmy a kalkulačné metódy. Vie vyhotoviť faktúry v programe Omega, urobiť predbežnú kalkuláciu. Ovláda výpočet mzdy v programe Olymp.
Odborný garantIng. Jozefa Orlinská
LektoriIng. Jozefa Orlinská , Ing. Mária Jakubíková , Ing. Viera Goliašová