Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuTechnické lýceum
Názov moduluInformačné a finančné toky v logistike podniku
Celkový rozsah77,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/5
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti technického lýcea – informačné a finančné toky v logistike podniku.
Profil absolventaAbsolvent modulu získa základné vedomosti a praktické zručnosti pri využití ekonomického softvéru – Omega v zásobovacích, evidenčných a odbytových činnostiach podniku. Pozná príslušné doklady skladovej evidencie, spôsoby oceňovania, zaraďovania a vyraďovania dlhodobého majetku firmy a kalkulačné metódy. Vie vyhotoviť faktúry v programe Omega, urobiť predbežnú kalkuláciu. Ovláda výpočet mzdy v programe Olymp.
Odborný garantIng. Jozefa Orlinská
LektoriIng. Jozefa Orlinská , Ing. Mária Jakubíková , Ing. Viera Goliašová