Domov   Kontakty   Prihlásenie       

Informačný systém ďalšieho vzdelávania

Detail vzdelávacieho programu

Vzdelávací program
Názov vzdelávacej inštitúcieSpojená škola
Adresa vzdelávacej inštitúcieNábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov vzdelávacieho programuTechnické lýceum
Názov moduluSpracovanie digitálneho videa na PC
Celkový rozsah50,0
Číslo potvrdenia o akreditácii3420/2015/58/5
Dátum vydania potvrdenia29. 5. 2015
Cieľová skupinaOsoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti technického lýcea – spracovanie digitálneho videa na PC.
Profil absolventaAbsolvent modulu vie používať informačné technológie na vytvorenie, úpravu, celkové spracovanie, archivovanie a prezentovanie digitálneho videa v praxi. Pozná základy televíznej techniky a digitálnych formátov. Ovláda základné pojmy a techniky zo strihu videa. Vie aktívne používať strihovú aplikáciu na plnohodnotné spracovanie audiovizuálneho diela a jeho online, resp. offline prezentáciu.
Odborný garantIng. Ivan Hundák
LektoriIng. Ivan Hundák , Ing., Mgr. Agáta Kubinová